“Ham học hỏi” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

Bạn có biết nghĩa của từ ham học hỏi trong tiếng anh nghĩa là gì. Hãy cũng StudyTiengAnh tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Ham học hỏi tiếng Anh là gì?

Trong tiếng anh từ ham học hỏi được viết là StudiousStudious (Adjective) /ˈstuːdiəs/• Nghĩa tiếng Việt: Ham học hỏi

• Nghĩa tiếng Anh: spending a lot of time studying or readingham học hỏi trong tiếng anh là gì

(Nghĩa của ham học hỏi trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

inquisitive

Ví dụ của từ “ham học hỏi trong tiếng anh”

 • • Chúng em là một gia đình ham học hỏi.
 • We had a very studious household.
 • • Cô ấy rất ham học hỏi.
 • She’s studious.
 • • Chúng tôi cũng phái một anh khác đi với họ, người mà chúng tôi đã thử nhiều lần và thấy anh ham học hỏi trong nhiều việc, và nay anh càng ham học hỏi hơn nữa vì rất tin tưởng anh em.
 • Moreover, we are sending with them our brother whom we have often tested and found to be studious in many matters, but now much more studious on account of his great confidence in you.
 • • Tôi xin khen ngợi các anh em đang rất ham học hỏi cố gắng đạt được một học vấn và trở nên thành thạo trong lãnh vực của mình.
 • I commend you for striving studious to gain an education and become an expert in your field.
 • • Những lời ấy cũng sẽ giúp bạn tự tin hơn và thúc đẩy bạn làm việc siêng năng và ham học hỏi hơn.
 • Such reassurance builds your confidence and motivates you to work even more diligently and inquisitive in the future.
 • • Chúng ta có thể bắt đầu trở nên ham học hỏi hơn và biết lo lắng hơn trong gia đình bằng cách nói cho những người thân yêu biết rằng chúng ta yêu thương họ.
 • We can begin to become more studious and concerned at home by telling the people we love that we love them.
 • • Người Việt Nam ham học hỏi, và tôi rất mến họ.
 • The Vietnamese are an studious people, and I like them very much.
 • • Những thói quen ham học hỏi và làm việc siêng năng mà ông đã truyền lại cho con cái bà bù đắp cho các nỗ lực của họ trong suốt những năm tháng.
 • The habits of studious and hard work which he instilled in her children rewarded their efforts through the years.
 • • Và các anh chị em cũng có thể có cơ hội để giúp đỡ người khác về mặt tài chính nhờ vào kết quả của đức tính ham học hỏi của mình.
 • And you may also have opportunities to assist others financially as a result of your inquisitive.
 • • Cha tôi tên là Nguyễn Chí Dũng, ông vốn là người cần cù và ham học hỏi.
 • My father, Nguyen Chi Dung, was by nature studious and inquisitive.
 • • Các học viên được dạy những điều như: danh dự, cần cù, ham học hỏi, trung thành, phục tùng, ý thức trách nhiệm và tôn sùng di sản Đức.
 • Students were taught such things as honor, diligence, studious, loyalty, obedience, a sense of duty, and a hallowed respect for our German heritage.
 • • Mục tiêu tột bậc là giúp họ phục hồi chức năng để có một cuộc sống cần cù, ham học hỏi và tự lực cánh sinh.
 • The ultimate aim is their rehabilitation to an industrious, inquisitive and self-reliant life.
 • • Sự làm việc, sự cần cù, ham học hỏi, tính tiết kiệm đều là một phần của sự sắp đặt trọng thể của cuộc sống.
 • Work, industry, studious, frugality are part of the royal order of life.
 • • Chúng ta là người thừa hưởng tầm nhìn xa và đức tính ham học hỏi của họ.
 • We are the beneficiaries of their collective vision and studious.
 • • Người Việt Nam cần cù, ham học hỏi và thông minh.
 • The Vietnamese are industrious, inquisitive, intelligent people.
 • • Giá trị của công việc làm, tính cần cù, ham học hỏi, làm việc với sức mạnh của chúng ta, cải thiện tài năng của chúng ta.
 • The value of work, industriousness, inquisitive, laboring with our might, improving our talents.
 • • Ông ta thành công nhờ sự khéo tay và cả tính ham học hỏi.
 • He owed his success to both ability and studious.
 • • Cha tôi là một người khôn ngoan, ham học hỏi, cần cù.
 • My father was a wise, inquisitive, industrious man.
 • • Tôi đã luôn tin rằng nước Mỹ mang lại cơ hội cho tất cả những ai cần cù siêng năng ham học hỏi và có ý chí để nắm bắt nó.
 • I’ve always believed that America offers opportunities to all who have the industry, studious and will to seize it.

Trên đây là bài viết tổng hợp nghĩa của từ “ham học hỏi trong tiếng anh”, chúc bạn học tốt.

Kim Ngân