Đánh giá về nhạc không lời tiếng anh là gì

Nhạc không lời tiếng Anh là gì?

Instrumental music (Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Nhạc không lời

Nghĩa tiếng Anh: Instrumental music“Nhạc không lời” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

(Nghĩa của nhạc không lời trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

song without lyrics, wordless music,…

Ví dụ:

Đây là những bản nhạc không lời của bạn,

This is what your instrumental music looks like,

Tôi hy vọng rằng bản nhạc không lời này sẽ chạm đến và chữa lành trái tim của quí vị,

I hope that this wordless music will touch and heal your heart,

Chúng tôi vẫn thích văn hóa của người thổ dân—kể cả thực phẩm, nhạc không lời và điệu nhảy truyền thống.

We still enjoy Native culture—including our traditional foods, instrumental music, and dance.

Người đánh dương cầm sẽ cảm thấy vui khi chơi thông thạo một bản nhạc không lời nếu không có những giờ thực tập siêng năng không?

Would the pianist feel the joy of mastering an instrumental music without the painstaking hours of practice?

như nhạc không lời, tôi đoán vậy.

like instrumental music, I guess.

Tôi nghĩ là các bạn đang chơi bản nhạc không lời của tôi đấy

I believe they’re playing my song without lyrics.

Mà là muốn nhạc không lời truyền cảm hứng vào đầu óc chúng và suy nghĩ của chúng.

It’s about getting that instrumental music thing going through their heads and their thinking.

liệu đó là nghe nhạc không lời khiến bạn thông minh hơn,

whether that is that listening to instrumental music makes you smarter,

Chơi nhạc không lời không phải phương tiện để kiếm nhiều tiền.

Play the wordless music not an means to the big money. Ok?

Tôi đã ở bữa tiệc ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Rồi nhạc không lời nổi lên.

I was at this party, just after college, and the instrumental music came on.

Và họ sẽ lưu trữ tất cả thông tin, nhạc không lời, tài liệu cá nhân của bạn và nhiều hơn nữa, trên dịch vụ đám mây cá nhân của bạn.

And they ‘ll store all that information, song without lyrics, personal documents and more, in your personal cloud.

Tôi xin lỗi vì nhạc không lời đó.

I’m sorry about that instrumental music.

hoặc mấy bài nhạc không lời hay đại loại vậy.

or their instrumental music or whatever.

Em không thể chịu được thứ nhạc không lời mà họ bật khi ta làm việc.

I cannot believe the wordless music they put on while we work.

và giờ thì đến nhạc không lời thậm chí còn lớn hơn nữa,

and now to an even larger instrumental music,

Nhạc không lời đê, mấy đứa!

Play instrumental music on, boys.

Làm ơn chơi nhạc không lời.

Please play the instrumental music.

Và trong khi nghe nhạc không lời thì tuyệt vời,

And while listening to instrumental music is wonderful,

Đang chơi những bản nhạc không lời hay nhất ở Oslando.

Playing the hottest instrumental music in Oslando.

Ngay tại thời điềm này, nhạc không lời cho các phiên họp khác nhau của đại hội đã được quyết định nhiều tuần trước đó và hiển nhiên là trước sự kêu gọi phục vụ mới của tôi rất lâu.

At the moment, the instrumental music for the various conference sessions had been determined many weeks before and obviously long before my new call to serve.

Sẽ không có phần nhạc không lời đặc biệt hoặc bất cứ điều gì giống như thế.

There will not be special instrumental music or anything of that kind.

và chơi nhạc không lời.

and played song without lyrics.

Tiếng ồn, âm lượng nhạc không lời và rượu càng gia tăng, và Phúc cũng cảm thấy càng khó chịu hơn.

The noise, wordless music volume, and alcohol amplified, as did Phuc’s uneasiness.

Tôi mở nhạc không lời lên nghe?

Shall I put on some instrumental music?

Hỡi những tín đồ nhạc không lời, những kẻ say mê jazz,

Instrumental music lovers and jazz lovers alike,

Một lần nữa, nhạc không lời trong tất cả các phiên họp thật là tuyệt diệu.

Once again the instrumental music in all of the sessions has been wonderful.

Susi thích nhạc không lời.

Susi loves instrumental music.

với nhạc không lời, ánh sáng và mọi thứ.

and the instrumental music and the lights, and everything.

Bởi vì tôi thích nghe nhạc không lời khi làm việc.

Because I like wordless music when I’m working.

Sức mạnh của nhạc không lời.

About the power of instrumental music.

Chúc các bạn học tốt!

Kim Ngân