Nhận định repository là gì | Sen Tây Hồ

Repository là nơi sẽ ghi lại trạng thái của thư mục và file. Trạng thái được lưu lại đang được chứa như là lịch sử thay đổi của nội dung. Bằng việc đặt thư mục muốn quản lý lịch sử thay đổi dưới sự quản lý của repository, có thể ghi chép lại lịch sử thay đổi của thư mục và file trong thư mục đó.

Repository for managing the history of files and directoriesRemote repository và local repository

Đầu tiên, repository của Git được phân thành 2 loại là remote repository và local repository.

  • Remote repository: Là repository để chia sẻ giữa nhiều người và bố trí trên server chuyên dụng.
  • Local repository: Là repository bố trí trên máy của bản thân mình, dành cho một người dùng sử dụng.

Do repository phân thành 2 loại là local và remote nên với những công việc bình thường thì có thể sử dụng local repository và thực hiện trên toàn bộ máy sẵn có. Khi muốn công khai nội dung công việc mà bản thân đã làm trên local repository, thì sẽ upload lên remote repository rồi công khai. Thêm nữa, thông qua remote repository cũng có thể lấy về nội dung công việc của người khác.

Remote repositories and local repositories

Tạo repository

Có 2 cách tạo local repository mà mình có sẵn.

Cách thứ nhất là tạo repository hoàn toàn mới, cách thứ hai là sao chép remote repository rồi tạo.

How to make a repository